homeinformatieDe mondhygienistTarievenContact

INFORMATIE

De mondhygiënisten

Noeni de Morree is de eigenaresse van mondhygiënepraktijk de Morree. In 2002 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Mondhygiëne in Groningen. Tot 2010 heb ik in een algemene praktijk gewerkt in Breda. Met de komst van mijn zoon in 2010 werd het tijd voor een nieuwe stap en ben ik deze praktijk aan huis gestart. Graag ondersteun ik u met het verkrijgen of het behouden van een goede mondgezondheid. De basis van de relatie met de cliënt is vertrouwen, mensen moeten zich op hun gemak voelen. Daar investeer ik dan ook in.

Afspraak maken

U kunt voor een afspraak bellen naar 076-8501076 of 06-28121735.

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak telefonisch af te zeggen. Helaas komt het af en toe voor dat een afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd. Behoudens overmacht, breng ik deze afspraak in rekening.

Het verplaatsen en afzeggen van afspraken gaat via telefoonnummer 076-8501076 of 06-28121735 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30).

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt uw mondgezondheid beoordeeld. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan gemaakt en met u besproken.
Ook wordt er naar uw algemene gezondheid geïnformeerd. Sommige ziekten of medicijnen kunnen verband houden met uw mondgezondheid en behandelingen van uw gebit.

Afhankelijk van de situatie is het soms nodig om 1 of meerdere vervolgafspraken te maken.
Dit wordt vooraf met u besproken.

Bij de eerste afspraak dient u een geldig identiteitsbewijs/paspoort of rijbewijs mee te nemen.

Rechtstreeks toegankelijk

Sinds 1 mei 2006 heeft u als patiënt geen verwijzing meer nodig voor een bezoek aan de mondhygiënist. U kunt zonder doorverwijzing, rechtstreeks bij de mondhygiënist terecht. Natuurlijk blijft het mogelijk dat een patiënt van de tandarts het advies krijgt om een mondhygiënist te bezoeken.

Kwaliteitsverbetering

Om u de beste zorg te kunnen bieden doe ik veel aan bij- en nascholing.
Verder ben ik aangesloten bij de NVM. De beroepsvereniging van Mondhygiënisten
Ook sta ik ingeschreven in het KRM. Het kwaliteitregister voor Mondhygiënisten.
Daarnaast ben ik lid van de NVVP. Nederlandse vereniging voor parodontologie (www.nvvp.org).

Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat ik u onjuist of onzorgvuldig heb geïnformeerd of behandeld, vraag mij dan om een gesprek. Ik zal u dan zo goed mogelijk proberen uit te leggen waarom ik iets op een bepaalde manier deed.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met de landelijke klachten commissie van Paramedici Eerste Lijn:
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. (033)4216189
www.paramedisch.org

Contact

Noeni de Morree
Bavelselaan 42
4835 GM Breda
076-8501076
06-28121735
info@demorree.com

Privacyverklaring

1.    Algemene overwegingen
Mondhygiënepraktijk de Morree hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens  en op weke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.

Mondhygiënepraktijk de Morree handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming, hetgeen in ieder geval betekent dat wij:
-    Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
-    Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-    Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 6 van deze privacyverklaring.
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt (bijv. factoringmaatschappij), dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
-    Op de hoogte zijn van de rechten van patiënten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en patiënten hierover informeren.

Mondhygiënepraktijk de Morree is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten. Noeni de Morree belast met privacybeleid, is voor patiënten de contactpersoon ingeval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.
Contactgegevens: Noeni de Morree
Bavelselaan 42
4835 GM Breda
info@demorree.com
076-8501076

2.    Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens

Mondhygiënepraktijk de Morree verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-    Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als patiënt en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars, eventueel via factoringmaatschappijen.
-    Het versturen van nieuwsbrieven aan de bij de praktijk ingeschreven patiënten.
-    In geval de praktijk deelneemt aan onderzoeken binnen het project Peilstations, worden gegevens verstrekt aan de beroepsvereniging NVM- mondhygiënisten.
-    Op grond van de Wkkgz dient elke praktijk een Veilig Incident Melden systeem te hebben, waarbij incidenten door medewerkers worden gemeld, zodat kwaliteit van zorg kan worden verbeterd en gewaarborgd. Dit vindt op anonieme basis plaats, tenzij zich risico’s voor u als patiënt hebben voorgedaan. In dit geval wordt de patiënt hierover ingelicht.

Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens beschikken:

Persoonsgegevens:                Bijzondere persoonsgegevens:

NAW gegevens                       Medische gegevens medicatiegebruik
Telefoonnummer                    Medische gegevens gezondheid
E-mailadres                            BSN nummer
Geslacht
Burgelijke staat
Verzekeringsgegevens
Naam van de andere zorgverleners
Betalingsgegevens

In de rechterkolom staan de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van meer gevoelige aard, echter zonder deze persoonsgegevens kan de behandelovereenkomst niet worden uitgevoerd.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Mondhygiënepraktijk de Morree alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/ verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.


3.    Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden,
worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Mondhygiënepraktijk de Morree heeft een  verwerkersovereenkomst gesloten met andere partijen voor:
-    Software leverancier patiëntenadministratie

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als patiënt te waarborgen.

Mondhygiënepraktijk de Morree verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt Mondhygiënepraktijk de Morree alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de patiënt toestemming is gegeven.


4.    Bewaartermijn

Mondhygiënepraktijk de Morree bewaart patiëntendossiers gedurende de tijd dat de patiënt is ingeschreven in de praktijk en na uitschrijving conform art. 7: 454 BW (Wgbo) nog gedurende 15 jaar. Een patiënt heeft het recht te verzoeken om vernietiging van het dossier. Mondhygiënepraktijk de Morree vernietigt het dossier binnen drie maanden na het verzoek, tenzij vernietiging niet in het belang is van de patiënt, of bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan patiënt (bv volksgezondheid of in geval van gerechtelijke procedure).

Andere persoonsgegevens ten behoeve van de praktijkvoering, zoals NAW- gegevens ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven en het klantenbestand, worden bewaard gedurende uw inschrijving als patiënt in de praktijk.


5.    Beveiliging van persoonsgegevens

Mondhygiënepraktijk de Morree heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:
-    Mondhygiënepraktijk de Morree werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
-    De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
-    De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
-    De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopen beschikbaar en actueel.
-    Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
-    Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
-    Binnen het patiëntensysteem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.
-    Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
-    Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.
-    Medewerkers van Mondhygiënepraktijk de Morree hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zij zo nodig geautoriseerd.
-    Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.
-    Mondhygiënepraktijk de Morree werkt conform het NVM protocol meldplicht datalekken.
-    Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
-    Medewerkers van Mondhygiënepraktijk de Morree hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veel gestelde vragen privacy en “patiëntrechten”.


6.    Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw  patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is, omdat gebrek aan medische informatie en kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren.


7.    Vragen, opmerking of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Noeni de Morree. Noeni de Morree probeert samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.